Vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu:
PŘÍBĚHY Z KLOBOUKU
"příběhy z klobouku nám napoví, co se děje v každém ročním období"

 
Okruhy třídního vzdělávacího plánu vychází ze RVP PV


Dítě a jeho tělo:

 • lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny),
 • zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny),
 • ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (varování před úrazy, nebezpečím v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi),
 • sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid),
 • věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání).
Dítě a jeho psychika:
 • dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování (knížky, film, divadlo),
 • předměty a jejich vlastnosti (velikost, tvar, barva, vůně, chutě, materiály, zvuky, funkce předmětů),
 • číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství),
 • prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů), elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok),
 • lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlast. dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly),
 • každý je jiný (přirozená různost lidí),
 • já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou).
Dítě a ten druhý:
 • vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavím, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí),
 • rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat),
 • mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi),
 • pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla).
Dítě a společnost:
 • společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním),
 • pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady,
 • práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání),
 • kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví),
 • rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury).
Dítě a svět:
 • prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, okolí, život a dění v obci – doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy),
 • příroda živá i neživá (rostliny, živočichové, přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě),
 • látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály),
 • životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostředí, na okolní krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody),
 • věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává),
 • co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakty se zvířaty, s látkami ohrožující zdraví, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně ohrožující),
 • rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír).
Školní výchovně vzdělávací program k nahlédnutí v MŠ, vypracované třídní plány na jednotlivých třídách
Koncepční záměry na období 2017 – 2022, dlouhodobý plán školy
© 2019 Mateřská škola Kralupy nad Vltavou Gen. Klapálka , příspěvková organizace, msklapalka@tiscali.cz
Product by © SKOLKY.INFO | Design & Programming Core Trade s.r.o. | Kontakt: info@skolky.info | Hosting InVite.cz